HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L’EQUIP DIRECTIU

Catalina Ginart Serrano, directora

Alberto Abad Palou, secretari

Rafel Pericàs Reinés, cap d’estudis