Científic/Tecnològic

Membres i càrrecs

Miquel Corró Moyá: Cap de Departament

Rafel Pericàs Reinés (Cap d’estudis)

Joana Maria Mestre Amengual (tutora ESPA 2.1)

José Marco (Coordinador TIC)

Ensenyaments i matèries impartides

Educació Secúndària per a persones adultes (ESPA): Matemàtiques i Ciències Naturals

Preparació per a proves d’accés a la UIB per a majors de 25 anys: Matemàtiques i Biologia.

Preparació per a proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior: Ciències de la Terra i Biologia.

Tecnologies de la informació i comunicació: Informàtica (Nivell I i II)