Científic/Tecnològic

Membres i càrrecs

Miquel Corró Moyá (Cap de departament i tutor ESPA 1.1)

Rafel Pericàs Reinés (Cap d’estudis)

Joana Maria Mestre Amengual (tutora ESPA 1.2)

José F. Paredes Pérez (Coordinador TIC)

Ensenyaments i matèries impartides

Educació Secúndària per a persones adultes (ESPA): Matemàtiques i Ciències Naturals

Preparació per a proves d’accés a la UIB per a majors de 25 anys: Matemàtiques i Biologia.

Preparació per a proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior: Ciències de la Terra i Biologia.

Tecnologies de la informació i comunicació: Informàtica (Nivell I i II)

Horaris de suport

Matemàtiques: dimarts de 15:00 a 15:55 hores.

Ciències Naturals: dijous de 19:50 a 20:45 hores.