Ensenyaments inicials

L’oferta educativa del CEPA Alcúdia inclou l’impartició dels Ensenyaments Inicials (EEII), de nivell I i de nivell II.

Els Ensenyaments Inicials de nivell I es dediquen fonamentalment a l’alfabetització bàsica per tal que els destinataris puguin adquirir les tècniques instrumentals elementals i les competències bàsiques de lectoescriptura i de càlcul matemàtic per satisfer les necessitats lingüístiques i matemàtiques de la vida quotidiana i per comprendre la realitat de l’entorn. S’imparteixen fins a un màxim de quinze períodes lectius setmanals. Cada període lectiu té una durada de 55 minuts.

Els Ensenyaments Inicials de nivell II tenen com a finalitat consolidar i reforçar els coneixements i les tècniques instrumentals adquirits, així com ajudar a assolir els coneixements previs i les competències bàsiques per cursar la formació ocupacional i la contínua. S’organitzen en tres àmbits de coneixement: l’àmbit de comunicació, l’àmbit cientificotecnològic i l’àmbit social. S’imparteixen fins a un màxim de quinze períodes lectius setmanals. Cada període lectiu té una durada de 55 minuts.